לעבור לתוכן


תנאי שימוש באתר


השימוש בשירותי האתר או בחלק מהם (לרבות גלישה ורישום) יהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש.
אם אינכם מסכימים להוראות תנאי השימוש או לחלק מהם אל תגלשו באתר ואל תעשו שימוש בשירותיו בכל דרך אחרת. תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכדומה. הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת התחייבות כלשהי של הגולש מאלה המפורטות בתנאי השימוש עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת בפני מנהל האתר על פי כל דין.

כללי

תנאי שימוש אלה חלים על כל תוכן המוצג באתר, גם אם יוצג באמצעות קישור עמוק מתוך מתחם אחר.
הכתוב לעיל ולהלן חל על כל גולש וגולשת באתר, והשימוש בלשון זכר הנו מטעמי נוחות בלבד.
האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כותרות הפרקים של תנאי השימוש הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות.
בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות הבאות:

 • "גולש"/"גולשים": כל אדם הגולש באתר, בין באישורו של האחראי על הגולש ובין שלא באישורו.
 • "אתר" : אתר זה, הממוקם ופועל תחת שמות מתחם שכתובתם: photoguidance.com, photoguidance.co.il או כל שם של תת-מתחם (sub-domain)
 • "האחראי": "הוריו או אפוטרופסו של גולש קטין או פסול דין.
 • "מנהל האתר": קרוכמליוב ואדים, מפתח ומפעיל את האתר. האתר ממוקם ופועל תחת שמות מתחם שכתובתם photoguidance.com, photoguidance.co.il או כל שם של תת-מתחם (sub-domain) הנמצאים בבעלות קרוכמליוב ואדים
 • "תוכן" או "תכנים": כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל, הודעה, תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק):
  כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

תנאים כלליים וזכויות בתוכן

כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, והמידע המאוחסנים בו, לרבות טקסטים, תמונות וקטעי וידאו שייכות למנהל האתר ו/או לגופים הקשורים עמו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרות.
מנהל האתר ו/או הגופים הקשורים עמו, לפי העניין, יהיו רשאים לעשות שימוש בתוכן והמידע כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת אישור כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי ולהעניק רישיונות משניים בתוכן הנ"ל או בחלק ממנו.
מנהל האתר יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את שירותי האתר – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בכל מקרה, מנהל האתר לא יישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.
מנהל האתר רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש או חלקם בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו יתפרסמו באתר ויחייבו מרגע פרסומם. מנהל האתר יוכל להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו.
מנהל האתר אינו אחראי לתכנים המוזנים ו/או מועלים לאתר על ידי צדדים שלישיים והוא לא יוכל למנוע מראש קיומו של חומר פוגע באתר.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל, מנהל האתר יהיה רשאי, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, בין אם קיבל דרישה לכך ובין אם לאו להסיר ו/או למחוק ו/או לשנות כל תוכן, מידע או קישור המועלה על ידי גולש. ו/או לסרב להזין או לטעון אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עליו לנמק החלטה זו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר יהיה רשאי לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או אחראי על המנוי ו/או לחסום את גישתו לאתר ו/או למנוע ממשתמש מסוים פרסום תכנים נוספים באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל – גולש שמצא כי תוכן ו/או מידע ו/או קישור שהועלו לאתר מפר את זכויותיו, יודיע למנהל האתר על ההפרה באמצעות פנייה למנהל האתר דרך טופס צור קשר הודעת הגולש תכלול פרטים מדוייקים אודות הגולש – שם מלא, כתובת דואר, כתובת מייל ומספר טלפון, באופן שיאפשר לזהותו וליצור עמו קשר.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

הגולש באתר מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 • הוא מעל גיל 18 ומוסמך להתקשר בהסכם זה, ואם טרם מלאו לו 18 שנה או שהוא פסול דין, התקשרותו בהסכם זה נעשית בהסכמת האחראי, ואם הוא תאגיד, הוא מאוגד כדין.
 • הוא וכל המשתמשים מטעמו, יצייתו לתנאי שימוש אלה במלואם ו/או להוראת כל דין ו/או להוראות מנהל האתר, במסגרת שימושם באתר והגולש יהיה אחראי לשימוש שנעשה באתר על ידי כל משתמש מטעמו.
 • כל מידע שהוא ימסור למנהל האתר או לכל גורם אחר לצורך רישום כמנוי ו/או כנדרש בכל מקום באתר, ובכלל זה נתונים אישיים, ונתונים המשמשים לדרכי התקשרות ומספרי טלפון \ כתובת דואר אלקטרוני בפרט, וכל מידע שיפרסמו ושיועלה על ידו יהיה נכון, מדוייק, תואם את המציאות ואינו מטעה.
 • כי הוא יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לגולש ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר ו/או באמצעותו, וכי ידוע להם כי מנהל האתר לא יישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם מנהל האתר ו/או מי מטעמו צפו או יכולים היו לצפות את הנזק מראש.
 • כי ידוע לו שהפרטים האישיים שיימסרו על ידו, ככל שימסרו, יאוכסנו בכפוף להוראות כל דין.
 • כי ידוע לו שמנהל האתר אינו מספק כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולשם קבלת שירותי האתר לרבות ציוד טלפוניה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט.
 • לא להעתיק ו/או "להוריד" ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לסחור ו/או לשנות ו/או לעבד ו/או להציג בפומבי ו/או להשתמש באתר ו/או בתכנו כולו או חלקו, אלא אם כן קיבל את אישורו המפורש של מנהל האתר מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל "הורדה" ו/או העתקה ו/או כל שימוש אחר, ככל שיאושר על ידי מנהל האתר, ייעשה בצירוף ציון כי הדבר נעשה באישור מנהל האתר וכי כל הזכויות שמורות לבעליהן כדין.
 • לא לשלוח ו/או להתקין ו/או להעביר ו/או "להעלות" לאתר ו/או באמצעותו מידע שאינו רשאי להעלותו על פי דין או חוזה, כגון מידע פוגע ו/או גנוב ו/או מידע שהעברתו אינה עולה בקנה אחד עם תקנת הציבור ו/או אסור על פי החוק, לרבות בשל הפרה ו/או פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחר, דיני הגנת הפרטיות ודיני איסור לשון הרע.
 • לא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו שלא במסגרת האתר ו/או על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי דין ולא להשתמש בשירותי האתר למטרות רווח או למטרות מסחריות.
 • כי לא ייעשה כל שימוש, שינוי, "הורדה" או הדפסה של תכנים מהאתר וכל קישור (link), לרבות קישור עמוק (deep link), אל האתר ו/או אל חלקיו, אלא אם כן מנהל האתר נתן לכך את הסכמתו המפורשת מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה. הגולש מצהיר, כי ידוע לו, כי מנהל האתר עלול להיות מחוייב בתשלום לצדדים שלישיים בגין הפרת סעיף זה על ידו, והוא מתחייב לשפות ו/או לפצות אותו ללא דיחוי בגין כל סכום שמנהל האתר יידרש לשלם לצד שלישי כאמור, לרבות בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בפועל אשר נגרמו למנהל האתר בשל כך. כמו כן, הגולש מסכים מראש כי במקרה הפרת סעיף זה על ידו יהיה מנהל האתר זכאי לקבל מכל ספק אינטרנט ומכל גורם אחר פרטים מזהים אודותיו.
 • לפצות ו/או לשפות מייד עם דרישה ראשונה את מנהל האתר ו/או כל גורם שתכנים השייכים לו נכללים באתר וכן כל בעל רשיון ו/או בעל זכויות אחרות באתר בגין כל נזק שיגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש. במידה ותוגש תביעה משפטית ו/או כל הליך אחר כנגד מנהל האתר בקשר עם הפרת תנאי השימוש על ידי גולש ו/או מנוי, שומר מנהל האתר על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו, והגולש ו/או המנוי מתחייב לשתף פעולה עם מנהל האתר בכל הליך משפטי כאמור.

שימוש בשירותי הודעות

האתר מכיל או עשוי להכיל בעתיד שירותי פרסום תגובות הגולשים, פורומים, צ'אטים, קהילות, מערכת מסרונים פנימיים וכד' (כל השירותים הנ"ל להלן: "שירותי הודעות"). שירותי ההודעות הנן בגדר תקשורת ציבורית, כך שכל תוכן המפורסם או מועלה במסגרת שירותים אלה על ידי כל גולש חשוף וגלוי לעיונם של אחרים. לפיכך, בכל שימוש בשירותי ההודעות יש לנקוט זהירות בפרסום נתונים אישיים, פרטים מזהים של הגולש עצמו או של כל אחד הקשור אליו או של כל פרט רגיש אחר. השימוש בשירותי ההודעות יעשה אך ורק למשלוח ולקבלת הודעות ומידע המתאימים לכל שירות. במסגרת השימוש בשירותי הודעות אין לבצע את הפעולות הבאות:

 • הפרת כל דין, לרבות תנאי שימוש אלה.
 • איום, העלבה, הפחדה, הטרדה, השמצה של כל אדם אחר, לרבות כל תאגיד.
 • פרסום ו/או הפצה ו/או העלאת קבצים (upload) של כל מידע, תוכן, פרטים או כל חומר אחר מכל סוג שהוא, אשר יש בו משום הפרת כל דין ו/או פגיעה בכל צד שלישי, לרבות, אך לא רק: הפרת החוק הפלילי, הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, פגיעה בפרטיות ו/או בשם הטוב, לשון הרע, ניבול פה, תועבה, השמצה הסתה ותכנים פורנוגרפיים.
 • הפצה ו/או פרסום ו/או העלאת קבצים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא, "סוס טרויאני", "תולעת" ו/או כל קובץ אחר העלול להזיק ו/או לפגוע ו/או להעביר מידע כלשהו המצוי ברשות צד שלישי ללא ידיעתו והסכמתו של אותו צד שלישי או העלולים לפגוע בצד שלישי או ברכושו.
 • ביצוע סקרים, משאלים, תחרויות, מכתבי שרשרת ו"משחקי פירמידה" וזאת ללא תיאום מראש וקבלת הסכמתו של מנהל האתר.
 • כל פרסום ו/או מידע ו/או הצעה בעלי אופי מסחרי, אלא אם הפרסום הותר לפני כן ע"י מנהל האתר בכתב או בכל דרך מפורשת אחרת.
 • כל הגבלה, הפרעה או מניעה של שימוש והנאה של גולשים אחרים בשירותי ההודעות ו/או באתר.

מנהל האתר יהיה רשאי, אך לא חייב, לפקח על פעילות שירותי ההודעות, ובכלל זה יהיה רשאי לבחון ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או למחוק ו/או לערוך כל תוכן המופיע בשירותי ההודעות, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור כדי להוות התחייבות מצד מנהל האתר לביצוע האמור לעיל, ואין בו כדי לגרוע מאחריות הגולש. מנהל האתר מספק את הפלטפורמה לשרותי ההודעות, אך אינו אחראי לתוכן המפורסם בהם על ידי הגולשים. לפיכך, מנהל האתר לא יישא בכל אחריות בגין פרסום תכנים כלשהם במסגרת שירותי ההודעות ו/או בקשר עם נזקים שיגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור.

הגבלת אחריות

שירותי האתר ניתנים כפי שהם (AS IS). מנהל האתר אינו מתחייב ואף לא יהיה אחראי כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או התוכן באתר ו/או זמינות השירותים שבו. למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי מנהל האתר נוקט בצעדים על מנת לאבטח את האתר ולשמירת פרטיות הגולשים, בהתאם להצהרת פרטיות האתר כפי שתתפרסם באתר מעת לעת, אך לא יהיה אחראי לכל פרצה, תקלה או פגם אחר באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא, והשימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים.
ידוע לגולש, כי חלק מהשירותים באתר, יינתנו על ידי גורמים אחרים מטעם מנהל האתר. ככל שדבר זה צויין באתר, לא יישא מנהל האתר באחראיות כלשהי לפעילות אותם גורמים אחרים.
מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, מנהל האתר לא יישא באחריות ביחס לתכנים אשר יתפרסמו באתר ו/או ביחס לשירותים ו/או למוצרים ו/או לדילים המוצעים על ידי צדדים שלישיים לרבות תוכן מודעות, קופונים ומידע מסחרי מכל סוג שהוא המופיעים באתר, אם וככל שיופיעו, או לכל תוצאה ו/או נזק בשל פרסומם ו/או הסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם. כל המתקשר עם גורם כלשהו בעקבות פרסומים שנעשו באתר, עושה זאת על אחריותו שלו בלבד, ומנהל האתר לא יישא באחריות כלשהי בשל כך, אף אם ידע או היה עליו לדעת על נזק ו/או על תוצאה צפויים כאמור.
פרסום מודעות ו/או קופונים ו/או מבצעים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד מנהל האתר לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים בהם, ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות, מודעה, קופון, מבצע או כל מידע אחר המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין המפרסם ו/או הספק הנוגעים בדבר ועל אחריותם בלבד. מובהר, כי מנהל האתר לא בדק את התכנים המתפרסמים על ידי צד ג' באתר, ועל כך אינו אחראי לאמור בהם.
למען הסר ספק, מנהל האתר אינו ולא יהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמנויים מוותרים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה כנגד מנהל האתר ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור.
באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים (להלן – "אתרים אחרים"). מנהל האתר אינו אחראי לאתרים אלה, לתכנים שבהם או לשירותים המוצעים בהם. מנהל האתר אינו אחראי לשירותים באתרים אחרים ו/או לכל נזק הנגרם על ידם, לרבות פגיעה ברגשות הגולש. מנהל האתר אינו אחראי לשירותים ו/או מוצרים הנרכשים ו/או שניתן לרכוש באתרים אחרים ו/או לאבטחת המידע ו/או אופן השימוש בפרטי הגולש הנעשה באתרים אחרים. הימצאות הקישורים לאתרים אחרים באתר אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם, אלא אם כן הדבר צוין במפורש. מנהל האתר מצהיר, כי לא ננקטו מטעמו צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות התכנים הכלולים באתרים האחרים הנ"ל, או את השירותים ו/או המוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור, או את התאמתם לגולשים כאלה או אחרים. מנהל האתר ממליץ לבדוק היטב כל אתר אחר לפני גלישה בו ו/או נטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה – כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
מנהל האתר לא יישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם למשתמשים באתר.
מנהל האתר לא יישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של הגולש ו/או המנוי, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר, לרבות בשל הורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות שירותי האתר.
הפרת הסכם זה מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד להנהלת האתר על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, יהיהמנהל האתר זכאי לנקוט בכל פעולה על מנת למנוע הפרת ההסכם ו/או הפרה חוזרת של ההסכם, לרבות חסימה ו/או ניתוק משתמש ו/או הגבלת גישה לאתר ו/או כל פעולה אחרת שתאפשר מניעת הפרת ההסכם ו/או צמצום נזק הנגרם על ידי הפרה שכבר בוצעה.
במקרה של הפרת תנאי הסכם זה, מוותר הגולש על זכויותיו על פי חוק הגנת הפרטיות ו/או על פי כל דין החל שמטרתו להגן על פרטיותו ומסכים בזאת מראש, כי מנהל האתר יהיה רשאי לקבל פרטים מזהים שלו מכל גורם שהוא, לרבות מספקי אינטרנט.

מערכת דיוור "ניוזלטר"

מובהר בזאת כי האתר מציע לגולשים את האפשרות להרישם למערכת דיוור ישירה (ניוזלטר). רישום לשירות זה נתון באופן בלדעי בידי הגולש ואינו מהווה תנאי מחייב לגלישה או צפיה בתכני האתר. תפקידה של מערכת הדיוור הוא לספק לגולש תקצירי מידע תקופתיים (כתבות ותכנים חדשים שעלו לאתר) וכן פעילויות או הצעות פרסומיות (חומר שיווקי) של גופים אחרים וזאת במסגרת השתתפות של גופים אלו בחבילות הפרסום באתר. כמפורט מעלה : חומר שיווקי מסוג זה אינו מהווה בהכרח עידוד או המלצה מצד מנהל האתר, וכי מנהל האתר לא יהיה ישא באחריות כלשהי לפעילות אותם גורמים אחרים, ואיכות המוצרים או השירותים המוצעים בהם.
למען הסר ספק יבהר כי תהליך הרישום למערכת הדיוור (ניוזלטר) אינו מתבצע באופן אוטומטי, וכי על הגולש יהיה להזין את פרטיו לרבות ההסכמה לקבלת תוכן שיווקי בטופס רישום באופן עצמאי ויזום.
ההסכמה לקבלת תוכן שיווקי מהווה תנאי מחייב לתהליך רישום זה, ובאם לא תסומן באופן יזום על ידי הגולש (OPT IN) – תהליך הרישום לא ייתבצע כלל ופרטי הגולש לא ייקלטו במאגר. לצד טופס הרישום מופיע טקסט הבסר, המודיע לגולש כי הניוזלטר עלול להכיל תוכן שיווקי וכי הנ"ל דורש הסכמה מצדו בטופס הרישום. על כך כל טענה המגיעה בעקבות "קבלת דואר זבל/ספאם וזאת ללא מתן אישורו המקדים של הגולש" – לא תתקבל.

שונות

מנהל האתר בלבד יהיה רשאי להמחות, להסב, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מספקים ו/או גופים המפרסמים באתר) ו/או את התחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, לרבות הצהרת הפרטיות כולן או חלקן, לכל צד ג' לפי בחירתו, ללא צורך באישור או יידוע הגולש או המנוי מראש ובתנאי שזכויות הגולש ו/או המנוי, לפי העניין, לא תפגענה.
על תנאי השימוש ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך במדינת ישראל בלבד. כל סכסוך הנוגע לשימוש באתר ו/או לתכנים המוצגים בו ו/או לתנאי השימוש ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים, ובו בלבד.
תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם מחייב בין מנהל האתר לבין הגולש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של מנהל האתר במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
השירותים והמוצרים המוצעים באתר מוצעים לכל גולש ולכל מנוי באותם תנאים. תנאי שימוש עשויים להופיע באתר בתרגום לשפות אחרות. תרגום של תנאי שימוש אלה המופיע באתר, נעשה על מנת לשקף נכונה את משמעותם של הוראות תנאי שימוש אלא, אך ככל שתהיה סתירה בין תנאי שימוש בעברית לבין תרגומם לשפה אחרת, תהיה הגרסה בעברית הגרסה הקובעת.
מנהל האתר יהיה רשאי לשלוח הודעות שונות לגולש ו/או למנוי באחת מהדרכים הבאות:

 • באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר.
 • באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש או המנוי כפי שנמסרה על ידו.

המנוי וכן כל גולש רשאי להעביר למנהל האתר הודעות באמצעות "טופס צור קשר".
כל ההודעות שישלחו לאתר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל.
במקרה של הודעות שישלחו למנוי באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.
ט.ל.ח.


עדכנו את הנהלת האתר בדבר שגיאת כתיב

הטקסט הבא יישלח להנהלת האתר :